Regulamin Spływów

/Regulamin Spływów
Regulamin Spływów2018-05-18T07:40:14+02:00

Regulamin spływów zorganizowanych

 

§1

Organizator

 

 1. Organizatorem spływu jest kajakwstolicy.pl jako portal należący do:
 • La Aventura Sp. z o.o., ul. Białobrzeska 7 m 44, 02-379 Warszawa, tel. 511 535 444
 1. Dla poszczególnych spływów dopuszcza się innych współorganizatorów, którzy mogą zostać wymienieni w opisie danego wydarzenia.

 

§2

Cele spływu

 1. Promocja wypoczynku połączonego z odkrywaniem piękna polskich rzek, ze szczególnym uwzględnieniem Wisły.
 2. Popularyzacja aktywnego trybu życia poprzez uprawianie turystyki kajakowej.
 3. Integrowanie środowiska turystycznego.
 4. Popularyzacja szlaków kajakowych.
 5. Doskonalenie umiejętności sportowych.
 6. Zachęcenie do spędzenia wolnego czasu bliżej przyrody oraz zainteresowania ekologią.

 

§3

Wymagania

 1. Minimalna liczba osób konieczna do zorganizowania spływu wynosi 6 osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spływu przy frekwencji niższej niż 6 osób. Wszelkie przedpłaty w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora zostają zwrócone, chyba że uczestnicy zgodzą się na wyznaczenie innego terminu.
 3. W spływie może uczestniczyć każdy pełnoletni człowiek.
 4. Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w spływie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Każdy poniżej 16. roku życia uczestniczy tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego na jego wyłączną odpowiedzialność.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest:
 • dokonanie potwierdzonej rezerwacji drogą elektroniczną,
 • wpłata przedpłaty.
 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w spływie w dniu jego rozpoczęcia pozbawia go prawa zwrotu przedpłaty.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§4

Obowiązki uczestnika

 1. Wyrażenie zgody na podporządkowanie się regulaminowi spływu oraz zasadami bezpieczeństwa.
 2. Respektowanie poleceń organizatora spływu.
 3. Bezwzględne wykonywanie próśb instruktorów oraz ratowników, niezbędnych do przeprowadzenia spływu.
 4. Zakaz spożywania wszelkich napojów alkoholowych.
 5. Zakaz przyjmowania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 6. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik może nie zostać dopuszczony do spływu w danym dniu.
 7. Udzielanie pomocy w razie potrzeby innym uczestnikom spływu na całej trasie spływu.
 8. Dbanie o czystość trasy spływu i miejsc biwakowania.
 9. Podczas płynięcia uczestnik na całej trasie ma obowiązek płynięcia w zapiętym kapoku.
 10. Dbanie o powierzony sprzęt turystyczny.
 11. Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt oraz ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 12. W przypadku oznaczenia konkretnego dnia odbioru, bez wcześniejszego podania godziny, doba wypożyczenia kończy się o godzinie 19.00. Za spóźnienie Wypożyczającego (bez uprzedzenia Wypożyczalni), Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 20 złotych od każdego wypożyczonego kajaka za każdą godzinę spóźnienia.

 

 

§5

Prawa i obowiązki organizatora

 

 1. Organizator ma prawo wyłączenia uczestnika ze spływu, który nie stosuje się do regulaminu oraz narusza zasad bezpieczeństwa bez prawa zwrotu zapłaty.
 2. W trakcie spływu oznaczonego jako spływ „z przewodnikiem” na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 20 uczestników.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu oraz osobom trzecim.
 6. Organizator imprezy, wyłącznie ze względu bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać poszczególne etapy spływu, zmienić je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe, bez rekompensaty dla uczestników.
 7. Organizator zwróci przedpłaty w przypadku odwołania rezerwacji przez uczestnika z powodu warunków atmosferycznych. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od złożonego oświadczenia uczestnika w tym zakresie. Uczestnik ponosi koszty operacyjne w wysokości 5 złotych tytułem pokrycia prowizji płatności online.